พระราชบัญญัติ


พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 02:24

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำ ว่า“กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เป็น “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” คำว่า“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” และคำว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

LAST_UPDATED2