วัดพระอารามหลวง


PDF พิมพ์ อีเมล

วัดโพธิ์ปฐมาวาส

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ถนนไทรบุรี  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง มีผู้สันนิษฐานต่อกันมาว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ บริเวณที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่าสถานที่ค้าโภค์ (หมายถึงตลาดนัด) แต่เดิมจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดโภค์” ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ปฐมาวาส” ในสมัยพระครูสังฆโศภนเป็นเจ้าอาวาส กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ และได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ.๒๕๔๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

วัดในวัง

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บ้านนาทวี หมู่ที่ 1 ถนนต่างตานุสรณ์  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบริมคลองนาทวี  มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ พระอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไชย ภ.ป.ร. ขึ้น ประดิษฐานไว้ที่หน้าวัด ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้เนื้อแข็ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

วัดมัชฌิมาวาส

พระอารามหลวง(วัดกลาง) สังกัดปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สำคัญ ของเมืองสงขลา ตั้งอยู่ ที่ถนนไทรบุรี ใจกลางเมืองสงขลา มีอายุ มากกว่า ๔๐๐ ปี แต่เดิมชื่อ วัดยาย ศรีจันทร์ ต่อมามีการสร้าง วัดเลียบ และ วัดโพธ์ ขึ้นมาขนาบทั้ง ๒ ข้าง ชาวสงขลา จึงเรียก วัดยายศรีจันทร์ ว่า " วัดกลาง " มาจนถึงทุกวันนี้ และต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น ภาษาบาลีว่า  "วัดมัชฌิมาวาส" โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโร รส เมื่อครั้ง เสด็จเมืองสงขลา พ.ศ. 2431

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

วัดชัยมงคล

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่ที่พระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชา ของชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง วัดชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญและสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์กระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดชัยมงคล จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และคุณคณิศร แสงรัตน์ (อดีตพระครูประภัสสรวินัยกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

วัดโคกสมานคุณ

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เรียกกันว่า “วัดโคกเสม็ดชุน” ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ประมาณ ๑ กิโลเมตร ทางการได้จัดขึ้นทะเบียนผนวกไว้กับที่ดินราชพัสดุ (สถานที่ราชพัสดุ คือบริเวณบ้านพักตำรวจภูธรและสถานีตำรวจภูธร และที่ตั้งห้องสมุดประชาชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่พักคนงานเทศบาลนครหาดใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม...