ลิขิตสัตบุรุษ


ที่วัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันพุธที่ 28 พฤษจิกายน 2018 เวลา 07:54

"ที่วัด"

วัดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ แล้วยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและศูนย์กลางของชุนชน วัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน  วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยมีเสนาสนะ และอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัย ศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนทุเกคนทั้งทางด้านจิตใจ และกิจกรรมตามประเพณีนิยม วัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษา อบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพตำราแพทย์แผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ใช้ทำบุญบำเพ็ญกุศล เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองรวมทั้งเป็นสถานที่สงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา และเป็นเหมือนสถานที่รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นๆ เพราะวัดถือได้ว่าเป็นที่พึงทางใจ เป็นที่พักทางใจ เป็นที่หาความสงบทางใจได้ดีที่สุด  เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามที่จะก่อให้เกิดความสะอาด ความสว่าง และความสงบ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าใจพุทธ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 เวลา 03:33

"เข้าใจพุทธ"


การละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรม ทำ(ธรรม)ความดี ยังจิตของตนให้มีสติ ด้วยความผ่องใสอยู่เสมอ ท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบันที่เปี่ยมด้วยสิ่งเล้ายุค 4.0 พุทธเราต้องตระหนัก มีเหตุมีผล ใช้ธรรมะพักใจแยกจิตออกจกสังคม แล้วเราจะได้ผ่อนคลาย สบายแม้ช่วงเวลาสั้น ก็เป็นสุข เริ่มง่ายๆ ให้เหมาะสม ดังนี้

1.การให้ทาน
2.การถือศิล
3.การศึกษาธรรมะ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 01:22

''พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง''


พระพุทธศาสนาไม่เคยทะเลาะกับวิทยาศาสตร์
การค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมามีส่วนช่วยให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นถือว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าเพียงนำสัจธรรมนั้นมาประกาศแก่ชาวโลก ดังพุทธพจน์ที่ว่า  “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา” เป็นต้น แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นคือ ธรรมฐิติ (ความดำรงอยู่ตามธรรมชาติ)

ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) อิทัปปัจจยตา (ภาวะที่สรรพสิ่งเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย) ก็ยังมีอยู่ พระตถาคตเจ้าย่อมตรัสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้นแล้วบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่าย” พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและประกาศเปิดเผยกฎธรรมชาติไว้เมื่อ สองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ต่อมาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ค้นพบกฎธรรมชาติเดียวกันนั้น หรือเพิ่มเติมอื่นใด สิ่งที่ศาสตร์ทั้งหลายค้นพบย่อมจะนำไปสู่ความจริงเดียวกัน นั่นคือสัจธรรม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...