PDF พิมพ์ อีเมล

วัดมัชฌิมาวาส

พระอารามหลวง(วัดกลาง) สังกัดปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สำคัญ ของเมืองสงขลา ตั้งอยู่ ที่ถนนไทรบุรี ใจกลางเมืองสงขลา มีอายุ มากกว่า ๔๐๐ ปี แต่เดิมชื่อ วัดยาย ศรีจันทร์ ต่อมามีการสร้าง วัดเลียบ และ วัดโพธ์ ขึ้นมาขนาบทั้ง ๒ ข้าง ชาวสงขลา จึงเรียก วัดยายศรีจันทร์ ว่า " วัดกลาง " มาจนถึงทุกวันนี้ และต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น ภาษาบาลีว่า  "วัดมัชฌิมาวาส" โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโร รส เมื่อครั้ง เสด็จเมืองสงขลา พ.ศ. 2431

 

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมี พิพิธภํณฑ์ภัทรศิลป จัดแสดงโบราณวัตถุ ซึ่ง รวบรวมได้จาก เมืองสงขลา สทิงพระ ระโนด และ อื่นๆ ของทางภาคใต้ ไว้อีกมาก เป็นหลักฐาน ที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การศึกษา

การเดินทาง
ทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ลงใต้มุ่งสู่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4 ต่อ 41 ที่แยก จ.ชุมพร ถึง จ.พัทลุง ตรง ต่อ 4 ตรงต่อ 43 ถึงหาดใหญ่ เลี้ยวซ้าย  414  เข้าถนนลพบุรีราเมศวร์ ถึง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พิกัด GPS. 7.194480 , 100.592383