PDF พิมพ์ อีเมล

วัดในวัง

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บ้านนาทวี หมู่ที่ 1 ถนนต่างตานุสรณ์  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบริมคลองนาทวี  มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ พระอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไชย ภ.ป.ร. ขึ้น ประดิษฐานไว้ที่หน้าวัด ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้เนื้อแข็ง

หอฉันกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2517 วิหารหลวงพ่ออิ่มกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้าง พ.ศ. 2524 กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้เนื้อแข็งและคอนกรีต อาคารเรียนพระปริยัติธรรมสร้าง พ.ศ. 2520 ศาลาธรรมสังเวชสร้าง พ.ศ. 2520 และฌาปนสถานสร้าง พ.ศ. 2524 สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถพระเพลากว้าง 50 นิ้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุพระบรมธาตุในพระเกตุมาลาเมื่อ พ.ศ. 2523 ต่อมา พ.ศ. 2524 ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธธรรมพัฒนากร” พระพุทธรูปแบบเชียงแสนปางมารวิชัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ฯวัดราชบพิตรฯ ทรงบรรจุพระธาตุในพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520  เจดีย์สูง 25 เมตร ซึ่งพระครูวินัยธรสายัณห์ดำเนินการสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยการอุปถัมภ์ของนางทองใบ ไชยวานิช สมเด็จพระสังฆราชประทานนามว่า “พระธาตุทองชยูปกรเจดีย์” ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศลังกาและมีรูปปั้นพระอธิการอิ่ม กิตติวฑฒโน อดีตเจ้าอาวาสอยู่ในวิหารด้วย


วัดในวัง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โดยการริเริ่มดำเนินการของขุนสิทธิอาชา(แปลง) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอนาทวี ชั้นแรกได้นิมนต์พระช่วย อรุโณ วัดนาทวี มาเป็นกำลังสำคัญในการชักชวนประชาชนร่วมกันสร้างสะพานข้ามคลองนาทวี และได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในที่ดินซึ่งเป็นวังของขอนศรีสรรพกรรม ผู้ครองเมืองจะนะด้วย ต่อมาประชาชนเห็นว่าเหมาะสม สะดวกดีจึงได้จัดตั้งเป็นวัดขึ้นมา เรียกกันว่า “วัดในวังแปลงประดิษฐ์” ต่อมาคำว่า “แปลงประดิษฐ์ ได้หายไปคงมีแต่คำว่า “วัดในวัง” เท่านั้น

วัดในวังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2524  ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกวัดในวัง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2536 ประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 28 วันที่ 27 พฤษภาคม 2536 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สำหรับผู้อุปถัมภ์และทะนุบำรุงวัดในวัง ที่ควรแก่การกล่าวนาม คือ พันเอกพิเศษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร , นายเชตุ นางทองใบ ไชยวานิช

พิกัด GPS. 6.739140 , 100.694507