จำนวนวัด พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสงขลา

จำนวนวัดในจังหวัดสงขลา
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสงขลา 435 วัด
มหานิกาย 379 วัด
ธรรมยุต 54 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 5 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 430 วัด
มหานิกาย 375 วัด
ธรรมยุต 53 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสงขลา
พระภิกษุ 2,727 รูป
มหานิกาย 2,437 รูป
ธรรมยุต 290 รูป
สามเณร 512 รูป
มหานิกาย 400 รูป
ธรรมยุต 112 รูป

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563

Download เอกสาร
Download this file (watdata1-57.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5736 Kb
Download this file (watdata 2-57.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5737 Kb
Download this file (watdata 3-58.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5837 Kb
Download this file (watdata 2-58.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5837 Kb
Download this file (watdata 1-59.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5936 Kb
Download this file (watdata 2-59.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5936 Kb
Download this file (watdata 1-60.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 6036 Kb
Download this file (watdata2-60.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 60 36 Kb
Download this file (watdata1-61.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 61 36 Kb
Download this file (watdata2-61.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 6148 Kb
Download this file (watdata 1-62.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 6247 Kb
Download this file (watdata2-62.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 6236 Kb
Download this file (watdata1-63.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 6336 Kb