คุณเข้าวัดเพื่อ
 
จำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสงขลา พิมพ์
จำนวนวัดในจังหวัดสงขลา
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสงขลา 431 วัด
มหานิกาย 376 วัด
ธรรมยุต 53 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 5 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 426 วัด
มหานิกาย 372 วัด
ธรรมยุต 52 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสงขลา
พระภิกษุ 2,826 รูป
มหานิกาย 2,541 รูป
ธรรมยุต 285 รูป
สามเณร 555 รูป
มหานิกาย 436 รูป
ธรรมยุต 119 รูป

ข้อมูล ณ มกราคม 2561