คุณเข้าวัดเพื่อ
 

จำนวนวัด พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสงขลา

จำนวนวัดในจังหวัดสงขลา
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสงขลา 434 วัด
มหานิกาย 379 วัด
ธรรมยุต 53 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 5 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 429 วัด
มหานิกาย 375 วัด
ธรรมยุต 52 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสงขลา
พระภิกษุ 3,693 รูป
มหานิกาย 3,317 รูป
ธรรมยุต 376 รูป
สามเณร 556 รูป
มหานิกาย 441 รูป
ธรรมยุต 115 รูป

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562

Download เอกสาร
Download this file (watdata1-57.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5736 Kb
Download this file (watdata 2-57.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5737 Kb
Download this file (watdata 3-58.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5837 Kb
Download this file (watdata 2-58.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5837 Kb
Download this file (watdata 1-59.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 5936 Kb
Download this file (watdata 2-59.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 5936 Kb
Download this file (watdata 1-60.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 6036 Kb
Download this file (watdata2-60.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 60 36 Kb
Download this file (watdata1-61.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 61 36 Kb
Download this file (watdata2-61.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 6148 Kb
Download this file (watdata 1-62.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาก่อนพรรษา 6247 Kb
Download this file (watdata2-62.pdf)จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ ภิกษุ สามเณร จังหวัดสงขลาในพรรษา 6236 Kb