"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ประกอบด้วยกิจกรรม

  1. จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“ หมู่บ้านศีล ๕ ” ประชาเป็นสุข จังหวัดสงขลา ประจำปี ๕๗ โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายทุกตำบลในจังหวัดสงขลา แบ่งตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ ๖๖ ตำบล ตั้งเป้าตัวชี้วัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องไปแล้ว ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
  2. ประสานคณะสงฆ์จังหวัดเพื่อดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ ๖๖ ตำบล
  3. ประสานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดทำโครงการในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๔ โรงเรียน
  4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผนึกกำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการร่วมกัน
  5. ดำเนินการตามแผนในพื้นที่บ้านโคกเมา ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในวันที่ ๔ ก.ค. ๕๗

ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดสงขลา  ภาค  ๑๘
๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ระยะที่  ๑ ระยะเร่งด่วน  (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕๗)
๑.๑ ประชุมหารือคณะสงฆ์เพื่อรับทราบนโยบายของมหาเถรสมาคม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๑.๒ ประสานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อร่วมมือในดำเนินโครงการร่วมกัน
๑.๒ เสนอโครงการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด  ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน เพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
๑.๔ ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับหมู่บ้าน  เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
๑.๕ กำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่อง  ๑๖  อำเภอ  ๑๖  หมู่บ้าน  ทั้งจังหวัด
๑.๖ จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  เพื่อถวายให้แก่คณะสงฆ์และมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกรรมการที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน
๑.๗ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕   
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
- แจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- แจ้งที่ประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกอำเภอ
- วิทยุชุมชน / หนังสือพิมพ์ / หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
๑.๘ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน  สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว  หมู่บ้าน                 รักษาศีล ๕
๑.๙  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด  ในพื้นที่นำร่อง๑๖ อำเภอ  ๑๖  หมู่บ้าน  อำเภอละ  ๑  แห่ง
๑.๑๐ จัดกิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้กับวัดที่ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทั้ง ๑๖ อำเภอ  โดยเน้นวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นหลัก  จำนวน         วัด
๒. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ ๒ ระยะปานกลาง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน  ๒๕๕๗) ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ  ดังนี้
๒.๑ รณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน  ส่วนราชการทุกภาคส่วน สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว  หมู่บ้านรักษาศีล ๕  และขึ้นทะเบียนรหัสหมู่บ้านรักษาศีล ๕  คีย์ข้อมูลใบสมัคร ลงในเว็ปไซต์ www.sila5.com
๒.๒ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อรองรับการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “  โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการ กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   จำนวน  ๓  หมู่บ้าน จาก  ๑๖  หมู่บ้าน  ๑๖  อำเภอ  ดังนี้
- อำเภอควนเนียง  บ้านโคกเมือง  หมู่ที่  ๑๒  วัดโคกเมือง  ตำบลบางเหรียง
- อำเภอนาหม่อม  บ้านลานโพธิ์    หมู่ที่  ๓   วัดโพธิ์ธาราม  ตำบลทุ่งขมิ้น
- อำเภอหาดใหญ่  บ้านดอน  หมู่ที่  ๘  วัดดอน  ตำบลคูเต่า
๒.๓ เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เพื่อเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘    ณ   หมู่บ้านนำร่องที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก    บ้านโคกเมือง  หมู่ที่  ๑๒   วัดโคกเมือง  ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง  โดยจังหวัดสงขลา  เป็นตัวแทนภาค ๑๘   ทั้ง  ๖  จังหวัด

๒.๔ กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา  คณะสงจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา  ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ถือศีล ๕  ในการดำเนินชีวิต  โดยยึดหลัก “บวร”  บ้าน  วัด  โรงเรียน  สมัครเข้าร่วมโครงการ

LAST_UPDATED2