PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 8

วัดเปรมศรัทธา

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระครูสิริเมตตาภรณ์
ที่ตั้ง ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา
GPS. 7.248317, 100.540174