PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 12

วัดรัตนาราม

มติมส.ที่ 2/2551  วันที่ 21 มกราคม 2551
เจ้าสำนักฯ พระครูศรีรัตนาธาร
ที่ตั้ง ต.เชิงแส  อ.กระแสสินธิ์ุ  จ.สงขลา
GPS. 7.610609, 100.349718