PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 18

วัดพะโคะ

มติมส.ที่ 20/2552  วันที่ 10 กันยายน 2552
เจ้าสำนักฯ พระครูปญฺญาพิศาล
ที่ตั้ง ต.ชุมพล  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา
GPS. 7.601056, 100.392377