พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่

ชื่อ

ฉายา

อายุ

พรรษา

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

วัดที่ปฏิบัติศาสนกิจ

น.ธ.

ป.ธ.

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อื่น ๆ

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

พระครูสังฆรักษ์นิคม

ฐานธมฺโม

๔๔

๒๒

เอก

-

พธ.บ.

ศศ.บ.

-

-

แหลมทราย

บ่อยาง

เมืองสงขลา

สงขลา

พระครูวิรัตธรรมโชติ

พุทฺธสุภโร

๔๖

๒๔

เอก

-

พธ.บ.

M.A.

Ph.D.

-

แหลมทราย

บ่อยาง

เมืองสงขลา

สงขลา

พระครูวาทีธรรมวิภัช

ฐิตญาโณ

๔๓

๒๓

เอก

๑-๒

พธ.บ.

กศ.ม.

ป.เอก

-

แหลมพ้อ

เกาะยอ

เมืองสงขลา

สงขลา

พระครูบัณฑิตธรรมลังการ

ปณฺฑิโต

๔๓

๒๓

เอก

-

ศน.บ.

ศศ.บ.

-

-

ยางทอง

ทุ่งหมอ

สะเดา

สงขลา

พระครูโกศลอรรถกิจ (ธ)

เปสโล

๔๖

๑๗

เอก

-

ทษ.บ.

กศ.ม.

-

-

โคกเปี้ยว

เกาะยอ

เมืองสงขลา

สงขลา