พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ

ที่

ชื่อ - ฉายา

อายุ

พรรษา

วัด

ตำบล

อำเภอ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

น.ธ.

ป.ธ.

พระครูปริยัติสิทธิสุนทร จนฺทปญฺโญ

๔๗

๑๗

วังใหญ่

นาทวี

นาทวี

เอก

ม.๖

พระครูอดุลกิจจาทร  สัจจวโร

๔๙

๒๐

เขตตาราม

ท่าประดู่

นาทวี

เอก


พธ.บ

พระครูสุเมธาพิมล  อติเมโธ

๔๓

๑๓

วังโต้

นาทวี

นาทวี

เอก


พธ.บ

พระสมุห์สมพงศ์  ชินธมฺโม

๕๐

๒๐

วังไทร

ทับช้าง

นาทวี

เอก


ม.๖

พระครุสุขวิหารคุณ  สุขโต

๕๒

๑๒

ปลักชะเมา

ฉาง

นาทวี

โท


ม.๖

พระครูโสตถิธีรคุณ ธม์มธีโร)

๔๙

๑๒

คงคาสวัสดิ์

สะกอม

เทพา

เอก


พธ.บ

พระครูเมตตาธรรมรัต  อภิวณฺโณ

๔๔

๒๑

สุริยาราม

เทพา

เทพา

เอก


พธ.บ

พระครูโสภิตกิตติวัฒน์  กิตฺตโสภโณ

๕๓

๒๔

ควนหมาก

วังใหญ่

เทพา

เอก


ม.๓

พระครูวีรธรรมวัตร  คุณวีโร

๓๕

๑๔

ปริก

ลำไพล

เทพา

เอก


พธ.บ

๑๐

พระครูพิพัฒนเมธากร

๕๐

๒๘

ลำไพล

ลำไพล

เทพา

เอก


พธ.บ

๑๑

พระครูวรคุณโสภณ  วรธมฺโม

๕๒

๒๗

วังใหญ่

วังใหญ่

เทพา

เอก


ปวช.

๑๒

พระครูประโชติกิจโกศล

๔๙

๒๒

หัวถนน

ปริก

สะเดา

เอก


น.บ,ศศ.ม

๑๓

พระครูวิศาลสุขวัฒน์

๖๔

๔๔

สืบสุข

พังลา

สะเดา

เอก


พธ.บ

๑๔

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ

๔๓

๒๓

ยางทอง

ทุ่งหมอ

สะเดา

เอก


ศศ.ม

๑๕

พระครูสุธรรมเขตคณานุรักษ์ (ธ)

๔๙

๒๖

ปัจจัยตาราม

พังลา

สะเดา

ตรี


ป.๖

๑๖

พระจีระชัย  สิริปญฺโญ

๔๔

โตนด

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

เอก


ป.๖

๑๗

พระครูประสิทธิ์โชติโก

๓๙

๑๘

บ้านเก่า

เปียน

สะบ้าย้อย

โท


พธ.บ

๑๘

พระสมุห์อนันต์  อตฺตกาโม

๔๘

๒๖

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

เอก

๑-๒

ปวท.

๑๙

พระสมุห์สุชาติ  สุชาโต

๓๙

๑๗

บาโหย

บาโหย

สะบ้าย้อย

โท


ม.๖

๒๐

พระครูสุตปัญญากร

๔๒

๒๑

นาม่วง

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

เอก


พธ.บ

๒๑

พระครูปัญญาศาสนกิจ  ปญฺญาวชิโร

๕๓

๑๕

สะกอม

สะกอม

จะนะ

เอก


ม.๖

๒๒

พระปลัดวิรัตน์  ฉนฺทโก

๓๙

๑๙

กาญจนาวาส

บ้านนา

จะนะ

เอก


ศน.บ

๒๓

พระครูธีรสุตคุณ  ธมฺมธีโร

๔๗

๒๓

ขุนทอง

จะโหนง

จะนะ

เอก


พธ.บ,รป.ม

๒๔

พระปลัดไสว  ชวนปญฺโญ

๕๑

๓๑

ทุ่งแนะ

จะโหนง

จะนะ

เอก

๑-๒

ม.๖

๒๕

พระใบฏีกาไพจิตร  รตนญาโณ

๓๓

โพรงงู

ท่าหมอไทร

จะนะ

โท


ม.๖