ข้อมูลสำนักศาสนศึกษาธรรมยุต

ที่

สำนักศาสนศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวนครู(ตามบัญชีของ พศ.)

นักธรรม

บาลี

รวม

วัดมัชฌิมาวาส

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา  ๙๐๐๐๐

วัดโคกเปี้ยว

ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา  ๙๐๑๐๐

วัดเกาะถ้ำ

ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา  ๙๐๐๐๐

วัดห้วยพุด

ต.รำแดง  อ.สิงหนคร

วัดผาสุกาวาส

ต.บ่อดาน  อ.สทิงพระ

วัดบ้านขาว

ต.บ้านขาว  อ.จะนะ

วัดน้ำขาวนอก

ต.น้ำขาว  อ.ระโนด

วัดกอบกุลรัตนาราม

ต.พังลา  อ.สะเดา

วัดอมฤตวราราม

ต.สะเดา  อ.สะเดา

๑๐

วัดเฃากลอย

ต.ท่าข้าม  อ.หาดใหญ่


รวมทั้งสิ้น


๓๒

๓๒