ข้อมูลสำนักศาสนศึกษามหานิกาย

ที่

สำนักศาสนศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวนครู(ตามบัญชีของ พศ.)

นักธรรม

บาลี

รวม

วัดโคกสมานคุณ

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

วัดหงษ์ประดิษฐาราม

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

วัดคลองเปล

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่

วัดม่วงค่อม

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

วัดท่านางหอม

ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่

วัดท่าข้าม

ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่

วัดเทพชุมนุม

ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

วัดดอน

ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่

๑๐

วัดควนลัง

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

๑๑

วัดหาดใหญ่สิตาราม

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

๑๒

๑๒

๑๒

วัดคลองเรียน

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

๑๓

วัดทุ่งลุง

ต.พะตง อ.หาดใหญ่

๑๔

วัดบางหยี

ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ

๑๕

วัดทุ่งหวังใน

ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา

๑๖

วัดชัยมงคล

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๑๗

วัดโพธิ์ปฐมาวาส

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๑๘

วัดแหลมทราย

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๑๙

วัดแจ้ง

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๒๐

วัดสระเกษ

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๒๑

วัดโรงวาส

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๒๒

วัดหัวป้อมใน

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

๒๓

วัดบางดาน

ต.พะวง อ.เมืองสงขลา

๒๔

วัดจะทิ้งพระ

ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ

๒๕

วัดคูขุด

ต.คูขุด อ.สทิงพระ

๒๖

วัดชุมพล

ต.ชุมพล อ.สทิงพระ

๒๗

วัดพะโคะ

ต.ชุมพล อ.สทิงพระ

๒๘

วัดธรรมโฆษณ์

ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร

๒๙

วัดวาส

ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร

๓๐

วัดมะขามคลาน

ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร

๓๑

วัดบ่อสระ

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

๓๒

วัดเลียบ

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

๓๓

วัดเขาน้อย

ต.หัวเขา อ.สิงหนคร

๓๔

วัดบ่อทราย

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

๓๕

วัดสลักป่าเก่า

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

๓๖

วัดเอก

ต.เชิงแส  อ.กระแสสินธุ์

๓๗

วัดราษฎร์บำรุง

ต.ระโนด อ.ระโนด

๓๘

วัดสามบ่อ

ต.วัดสน อ.ระโนด

๓๙

วัดคลองยอ

ต.วังใหญ่ อ.เทพา

๔๐

วัดสุริยาราม

ต.เทพา อ.เทพา

๔๑

วัดลำไพล

ต.ลำไพล อ.เทพา

๔๒

วัดโคกนา

ต.ท่าม่วง อ.เทพา

๔๓

วัดควนเนียง

ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง

๔๔

วัดบางเหรียง

ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง

๔๕

พังลา

ต.พังลา อ.สะเดา

๔๖

วัดหัวถนน

ต.ปริก อ.สะเดา

๔๗

วัดยางทอง

ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา

๔๘

วัดคูหา

ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย

๔๙

วัดโตนด

ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย

๕๐

วัดเขาตกน้ำ

ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

๕๑

วัดไทรใหญ่

ต.ควนรู อ.รัตภูมิ

๕๒

วัดใหม่ทุ่งคา

ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

๕๓

วัดแม่เปียะ

ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม

๕๔

วัดนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี

๕๕

วัดนาปรังประชาราม

ต.คลองกวาง อ.นาทวี

๕๖

วัดเขตตาราม

ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี

๕๗

วัดลำชิง

ต.คลองทราย อ.นาทวี

๕๘

วัดสะท้อน

ต.ทับช้าง อ.นาทวี

๕๙

วัดในวัง

ต.นาทวี อ.นาทวี

๖๐

วัดปรางแก้ว

ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

๖๑

วัดโพธิ์

ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง

๖๒

วัดเลียบ

ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง

๖๓

วัดโคกเหรียง

ต.โคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง

๖๔

วัดกาญจนาวาส

ต.บ้านนา อ.จะนะ


รวมทั้งสิ้น


๕๔

๒๐

๗๔