พระปริยัตินิเทศก์

ชื่อ-ฉายา

วัด

ตำบล

อำเภอ

อบรมเมื่อ

หมายเหตุ

พระสิริพัฒโนดม  คุณธมฺโม (ม)

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

2556

 

พระครูศรีคณาภิรักษ์  เขมจาโร(ม)

ราษฎร์บำรุง

ระโนด

ระโนด

2556

 

พระมหาวิชิต  ฐิตธมฺโม(ม)

ป่ากอสุวรรณาราม

ทุ่งขมิ้น

นาหม่อม

2556

ประธานศูนย์

พระมหาประภาส  ญาณโรจโน(ม)

โพธิ์ปฐมาวาส

บ่อยาง

เมือง

2556

 

พระมหากิตติพัฒน์  สิริธมฺโม(ม)

นาหม่อม

นาหม่อม

นาหม่อม

2556

 

พระครูสุตปัญญากร(ม)

นาม่วง

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

2556

 

พระครูศาสนภารพินิจ  (ธ)

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมือง

2528