พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร

ที่

ชื่อ

ฉายา

วิทยฐานะ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ตำแหน่ง

น.ธ.

ป.ธ.

อื่นๆ

1

พระสุทธิสารสุธี (ธ)

สุเมโธ

เอก

-

-

ดอนรัก

บ่อยาง

เมืองสงขลา

จจ.สงขลา.

2

พระศรีรัตนวิมล

ติกฺขปญฺโญ

เอก

9

ศศ.ม

โคกสมานคุณ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

รจจ.สงขลา

3

พระเมธาธรรมรส(ธ)

ชตินฺธโร

เอก

4

-

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

รจจ.สงขลา -สตูล

4

พระมหาบัณฑิต

ปณฺฑิตญาโณ

เอก

7

ศศ.ม

หัวป้อมใน

บ่อยาง

เมืองสงขลา

รจจ.สงขลา รูปที่ ๑

5

พระครูพิทักษ์นิมพเขต

สิริปญฺโญ

เอก

4

-

พังลา

พังลา

สะเดา

รจจ.สงขลารูปที่ ๒

6

พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ธ)

อาจาโร

เอก

1-2

-

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

จอ.เมืองสงขลา

7

พระครูภัทรกิจจานุยุต

ฐานปญฺโญ

เอก

0

-

สทิ้งพระ

สทิ้งพระ

สทิงพระ

จอ.สทิงพระ

8

พระครูพิพัฒน์สิริชัย (ธ)

สุเมโธ

เอก

-

-

ผาสุกาวาส

บ่อดาน

สทิงพระ

จอ.สทิงพระ

9

พระครูพิทักษ์ธรรมสาสน์

สาครโว

เอก

-

-

กาญจนวาส

บ้านนา

จะนะ

จอ.จะนะ

10

พระครูโสภณศีลวัตร  (ธ)

ฐิตญาโณ

เอก

-

-

ควนมิตร

คลองเปียะ

จะนะ

จอ.จะนะ .

11

พระครูศรีคณาภิรักษ์

เขมจาโร

เอก

6

พธ.บ

ราษฎร์บำรุง

ระโนด

ระโนด

จอ.ระโนด

12

พระครูศาสนการโกวิท (ธ)

โกวิโท

เอก

-

-

จาก

ระโนด

ระโนด

จอ.ระโนด

13

พระครูวิรัตธรรมโชติ

 

เอก

-

ป.เอก

แหลมทราย

บ่อยาง

เมืองสงขลา

จอ.เมืองสงขลา

14

พระสิริพัฒโนดม

คุณธมฺโม

เอก

7

ศษ.บ

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

จอ.กระแสสินธุ์

15

พระครูวรคณากูล

ยสินฺโธ

เอก

-

-

หงษ์ประดิษฐาราม

คอหงส์

หาดใหญ่

จอ.หาดใหญ่

16

พระครูสุภัทรธรรมกร (ธ)

จตฺตมโล

เอก

-

-

พระบาท

บ้านพรุ

หาดใญ่

จอ.หาดใหญ่ .

17

พระครูวิจิตรศีลาจาร(ธ)

ชาตวณฺโณ

เอก

 

ศดบ

ห้วยพุด

รำแดง

สิงหนคร

จอ.สิงหนคร

18

พระครูสิริญาณวิมล(ธ)

สุขวฑฺโฒ

เอก

 

ม๖

น้ำขาวนอก

น้ำขาว

จะนะ

จอ.เทพา

19

พระครูวินัยธรวันชัย(ธ)

เมธิโก

เอก

 

ศศ.ม

กอบกุลรัตนาราม

พังลา

สะเดา

จอ.สะเดา

20

พระครูภัทรคุณาภรณ์

เขมปญฺโญ

เอก

-

-

สุริยาราม

เทพา

เทพา

จอ.เทพา

21

พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์


เอก


ม.6

ใหม่ทุ่งคา

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

จอ.รัตภูมิ

22

พระครูปัญญาธรรมาวุธ

วุธปญฺโญ

เอก

3

-

ควนเนียงใน

รัตภูมิ

ควนเนียง

จอ.ควนเนียง

23

พระมหาบุญทิพย์

กิตฺติโสภโณ

เอก

7

-

ธรรมโฆษณ์

สทิงหม้อ

สิงหนคร

จอ.สิงหนคร

24

พระครูสิริจันทโชติ

จนฺทสุวณฺโณ

เอก

-

-

เขตตารา ม

ท่าประดู่

นาทวี

จอ.นาทวี

25

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ

สุนฺทโร

-

เอก

-

คูหา

คูหา

สะบ้าย้อย

จอ.สะบ้าย้อย

26

พระครูภูริวิจิตร

ภูริจิตโธ

เอก

-

-

แม่เปียะ

คลองหรัง

นาหม่อม

จอ.นาหม่อม

27

พระครูโสภณคณาภิบาล

ปญฺญาคโม

เอก

-

-

โคกเหรียง

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

จอ.คลองหอยโข่ง

28

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์

เตชปุญโญ

 

4

-

ท่าเมรุ

บางกล่ำ

บางกล่ำ

จอ.บางกล่ำ

29

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ

 

เอก

 

ป.โท

ยางทอง

ทุ่งหมอ

สะเดา

จอ.สะเดา

30

พระครูวรสุตาธิคุณ

 

เอก

4

พธ.บ.

สามบ่อ

บ่อตรุ

ระโนด

รจอ.ระโนด

31

พระครูปุญญาพิศาล

 

เอก

 

ศศ.ม

พะโคะ

ชุมพล

สทิงพระ

รจอ.สทิงพระ

32

พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ

 

เอก

3

 

ทุ่งหวังใน

ทุ่งหวัง

เมืองสงขลา

รจอ.เมืองสงขลา