พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ

ที่

ชื่อ

ฉายา

วิทยฐานะ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ปีที่อบรม

ป.ธ

น.ธ

อื่นๆ

1

พระพิศาลสิกขกิจ

ฉนฺทธมฺโม

 

เอก

ม.6

แจ้ง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี  29

2

พระครูโสภณคุณาทร

อชิโต

 

เอก

พธ.ม.กิตติ์

คลองเปล

คอหงส์

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี  29

3

พระครูเมตตาธรรมรัต

อภิวณฺโณ

 

เอก

ป.ตรี

สุริยาราม

เทพา

เทพา

รุ่น 32/36

4

พระครูศรีรัตนาธาร

มานิโต

6

เอก

ป.โท

รัตนาราม

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อ.ต.ว.ปี 2546

5

พระครูโพธิธรรมญาณ

สจฺจญาโณ

 

เอก

 

โพธิธรรมาราม

ควนโส

ควนเนียง

อ.ต.ว.ปี  36

6

พระครูสิริญาณวิมล

มหาวิริโย

5

เอก

ม.ศ.3

เกาะบกรัตนาราม

คูหาใต้

รัตภูมิ

อ.ต.ว.ปี  36

7

พระครูสุมณฑฺกิตติสาร

กิตฺติสาโร

 

เอก

 

ตระพังหม้อ

ปากแตระ

ระโนด

อ.ต.ว.ปี  36

8

พระครูกิตติธรรมานุรักษ์

ขนฺติโก

5

เอก

-

เขารักเกียรติ

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

อ.ต.ว.ปี 36

9

พระครูพิศาลสุขวัฒน์

อภิชาโต

-

เอก

พธ.บ

สืบสุข

พังลา

สะเดา

อ.ต.ว.ปี 36

10

พระครูอุทัยธรรมาดา

อตฺตทนฺโต

 

เอก

ม.6

ม่วงค่ม

ควนลัง

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 36

11

พระครูโสภณภัทรธรรม

ติสวํโส

 

เอก

 

บ่อทราย

ปากรอ

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

12

พระครูไพบูลกัลยาณวัตร

กลฺยาณการี

3

เอก

-

สลักป่าเก่า

ชิงโค

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

13

พระครูสุวัฒนธรรมคุณ

เตชธมฺโม

 

เอก

-

บ่อสระ

ชิงโค

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

14

พรครูรัตนธรรมวงศ์

จนฺทวํโส

4

เอก

-

รัตนวราราม

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

อ.ต.ว.ปี 2537

15

พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์

มุนินนฺโท

 

เอก

ศศ.ม

สระเกษ

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 45

16

พระครูสุวิมลธรรมวาที

อชิโต

-

เอก

-

คูหานอก

ควนรู

รัตภูมิ

อ.ต.ว. ปี 45

17

พระมหาธีรวัฒน์

สุภาจาโร

9

เอก

พธ.บ

ชัยมงคล

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 46

18

พระครูสุตปัญญากร

ภูริปญฺโญ

4

เอก

พธ.บ

นาม่วง

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

อ.ต.ว ปี 46

19

พระครูสังฆรักษ์ผาด

ฐิติโก

-

เอก

-

โคกนาว

คอหงส์

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 46

20

พระปลัดวินัย

วินโย

-

เอก

-

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อ.ต.ว.ปี 48

21

พระครูปริยัติธรรมนันท์

พุทธินนฺโท

3

เอก

-

วัดสน

วัดสน

ระโนด

อ.ต.ว.ปี 48

22

พระเกียงงี่

ติกฺขวีโร

-

-

พธ.บ

แจ้ง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 49/4

23

พระครูศีลวรวัฒน์

ปุปผคนฺโธ

-

เอก

-

บ้านใหม่

ปริก

สะเดา

อ.ต.ว. ปี 49/4

24

พระครูรัตนวรากร

นาคเสโน

-

เอก

พธ.บ

เถรแก้ว

ระวะ

ระโนด

อ.ต.ว.ปี 50/2

25

พระครูประโชติกิจโกศล

ธมฺมกาโม

-

เอก

ศศ.ม

หัวถนน

ปริก

สะเดา

อ.ต.ว. ปี50/2

26

พระมหาวรรณรุจ

รุจวณฺโณ

6

เอก

ศศ.ม

คลองเรียน

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อ.ต.ว. ปี 50/2

27

พระครูภาวนากันตธรรม

ตุลิตธมฺโม

 

เอก

-

ป่ากันตพงษ์

บางเหรียง

ควนเนียง

อ.ต.ว.ปี 2551

28

พระครูวิศิษฐ์สารธรรม

รวิวณฺโณ

-

เอก

-

สะพานไม้แก่น

สะพานไม้แก่น

จะนะ

รุ่น 32/36

29

พระมหาณรงค์ชัย

สุวณฺณวํโส

3

เอก

ศศ.ม

หัวป้อมใน

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 51/4

30

พระครูสมุห์อนุกูล

อนุวฑฺฒโน

 

เอก

พธ.ม

ปะโอ

ม่วงงาม

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2551

32

พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์

อภิชาโต

-

เอก

พธ.ม

บ่อประดู่

วัดจันทร์

สทิงพระ

อ.ต.ว.ปี 53/1

33

พระมหาเชษฐา

เชษฐจาโร

 

เอก

พธ.บ

โคกเหรียง

คลองหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง

อ.ต.ว.ปี 54

34

พระพีระพัฒน์

ถิรญาโณ

 

เอก

ป.ตรี

สะพานไม้แก่น

สะพานไม้แก่น

จะนะ

อ.ต.ว.ปี 54

35

พระครูสิริเมตยาภรณ์

เมตฺตจิตฺโต

5

เอก

ป.ตรี

สลักป่าใหม่

ชิงโค

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 54

36

พระสมุห์ข้วน

รกฺขิตวํโส

 

เอก

พธ.บ

บางหยี

บางกล่ำ

บางกล่ำ

อ.ต.ว.ปี 55

37

พระปลัดเมธี

ปิยธมฺโม

 

เอก

ศศ.ม

มหัตมังคลาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 55

38

พระธีรพงศ์

ธมฺมกาโม

 

เอก

ป.ตรี

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อ.ต.ว.ปี 56/2

39

พระมหาพิเชฐ

พลวฑฺฒโน

 

เอก

พธ.บ

โคกเหรียง

โคกม่วง

คลองหอยโข่ง

อ.ต.ว.ปี 56/2

40

พระพลอย

ญาณวโร

 

เอก

ม.6

นาหม่อม

นาหม่อม

นาหม่อม

อ.ต.ว.ปี 56/2

41

พระสุวัฒน์

ปญฺญาวโร

 

เอก

ป.ตรี

กาญจนาวาส

บ้านนา

จะนะ

อ.ต.ว.ปี 57/2

42

พระครูใบฏีกาโอฬาร

ปญฺญาสิริ

 

เอก

พธ.บ

ม่วงหอม

แม่ทอม

บางกล่ำ

อ.ต.ว.ปี 57/2

43

พระปลัดสมชาย

อตฺตปญฺโญ

 

เอก

ป.โท

แหลมทราย

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 57/2

44

พระปลัดยงยุทธ

วชิรธมฺโม

 

เอก

พธ.ม

ราษฎร์บำรุง

ระโนด

ระโนด

อ.ต.ว.ปี 57/2

45

พระอนุสรณ์

ฐิตธมฺโม

 

เอก

ปว.ช

คูหา

คูหา

สะบ้าย้อย

อ.ต.ว.ปี 57/2

46

พระปลัดสมพงษ์

นาโค

 

เอก

พธ.บ

ขนุน

วัดขนุน

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 57/2

47

พระมหาศิจะพรรณ

สุธมฺโม

4

เอก

ศศ.บ

หงษ์ประดิษฐาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 57/2

48

พระทะนงศักดิ์

จิรวฑฺฒโน

 

เอก

พธ.ม

โคกสมานคุณ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 57/2

49

พระครูธีรสุตคุณ

ธมฺมธีโร

-

เอก

รป.ม.

ขุนทอง

จะโหนง

จะนะ

รุ่น 32/36

50

พระปลัดสวัสดิ์

ฐิตธมฺโม

 

เอก

-

มหัตตมังคลาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

รุ่น 32/36

51

พระครูโกศลอรรถกิจ(ธ)

เปสโล

 

เอก

ศศม.

โคกเปี้ยว

เกาะยอ

เมืองสงขลา

รออบรม

52

พระปลัดภูวนัย

สุเมธโส

-

เอก

พธ.บ.

ศรีสว่างวงศ์

หาดใหญ่

หาดใหญ่

รออบรม

53

พระครูสิทธิสุตากร

สิทฺธิเมธี

3

เอก

พธ.บ.

เลียบ

คลองหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง

รออบรม