หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ลำดับ

ชื่อหน่วยอบรม

นามเจ้าอาวาส

วัด

ตำบล

อำเภอ

จัดตั้งปีพ.ศ.

1

บ่อยาง

พระครูอุทัยวินัยกิจ

อุทัยธาราม

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

2

บางดาน

พระครูกิตติธรรมานุกูล

บางดาน

พะวง

เมืองสงขลา

2523

3

ห้วป้อมใน

พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ

ห้วป้อมใน

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

4

ชัยมงคล

พระเทพสุธรรมญาณ

ชัยมงคลพระอารามหลวง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

5

สระเกษ

พระครูประภัศรธรรมวิธาน

สระเกษ

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

6

วัดเลียบ

พระครูนพกิจโกศล

เลียบ

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

7

วัดแจ้ง

พระพิศาลสิกขาการ

แจ้ง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

8

แหลมทราย

พระครูมุณีวงศานุวัตร

แหลมทราย

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

9

โรงวาส

พระครูนพกิจโสภณ

โรงวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

10

วัดโพธิ์ปฐมาวาส

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ รก.

โพธิ์ปฐมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2523

11

ทุ่งหวังใน

พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ

ทุ่งหวังใน

ทุ่งหวัง

เมืองสงขลา

2523

12

หาดใหญ่

พระปลัดเจษฏา ปิยธมฺโม

มงคลเทพาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

2523

13

คูเต่า

พระครูพิพัฒนโชติ

ดอน

คูเต่า

หาดใหญ่

2523

14

คลองแห

พระครูวาปีธรรมอุดม

คลองแห

คลองแห

หาดใหญ่

2523

15

ควนลัง

พระปลัดเสน  จิณฺณสาโร

ท่าเคียน

ควนลัง

หาดใหญ่

2523

16

น้ำน้อย

พระครูศรีธรรมคุณากร

ศรีษะคีรี

น้ำน้อย

หาดใหญ่

2523

17

ท่าข้าม

พระมหาวิเชียร  วิโรจโน

โคกสูง

ท่าข้าม

หาดใหญ่

2523

18

ทุ่งใหญ่

พระอธิการเคลื่อน  จิตฺตญาโณ

พรุเตาะ

ทุ่งใหญ่

หาดใหญ่

2523

19

จะทิ้งพระ

พระมหาวรรณธมฺมสิริ

จะทิ้งพระ

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

2523

20

บ่อดาน

พระครูวินัยธรนิคม โฆสโก

สุวรรณาราม

บ่อดาน

สทิงพระ

2523

21

บ่อแดง

พระครูวิชิตธรรมรส

บ่อแดง

บ่อแดง

สทิงพระ

2523

22

วัดจันทร์

พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์

บ่อประดู่

วัดจันทร์

สทิงพระ

2523

23

ท่าหิน

พระใบฎีกาวัฒน์  ภาณุวฑฺฒโน

ห้วยลาด

ท่าหิน

สทิงพระ

2523

24

คูขุด

พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์

คูขุด

คูขุด

สทิงพระ

2523

25

คลองรี

พระครูสุทธิธรรมวาที

ประดู่หอม

คลองรี

สทิงพระ

2523

26

ชุมพล

พระครูจุมพลวรพินิต

ชุมพล

ชุมพล

สทิงพระ

2523

27

ดีหลวง

พระใบฎีกาประสิทธิ์  อภินนฺโท

ดีหลวง

ดีหลวง

สทิงพระ

2523

28

สนามชัย

พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์

สนามไชย

สนามชัย

สทิงพระ

2523

29

กระดังงา

พระครูมัชฌิมธรรมบาล

กลาง

กระดังงา

สทิงพระ

2523

30

ระโนด

พระครูวิมลญาณกิตติ์

ระโนด

ระโนด

ระโนด

2523

31

ปากแตระ

พระครูสุมณฑ์กิตติสาร

ท่าบอน

ท่าบอน

ระโนด

2523

32

ท่าบอน

พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์

ท่าบอน

ท่าบอน

ระโนด

2523

33

ระวะ

พระครูปริยัติสิกขาการ

ใหญ่

ระวะ

ระโนด

2523

34

พังยาง

พระครูสุนทรธรรมาภิยุต

ห้วถิน

พังยาง

ระโนด

2523

35

วัดสน

พระครูปริยัติธรรมนันท์

สนธิ์

วัดสน

ระโนด

2523

36

บ่อตรุ

พระมหาเทพรัตน์  อริยวํโส

พระเจดีย์งาม

บ่อตรุ

ระโนด

2523

37

บ้านใหม่

พระครูประภัศร์วรคุณ

บ้านใหม่

บ้านใหม่

ระโนด

2523

38

รัตภูมิ

พระปลัดกรวิทย์  สทฺธาธิโก

ปานศึกษาธิการาม

รัตภูมิ

ควนเนียง

2523

39

บ้านนา

พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์

กาญจนาวาส

บ้านนา

จะนะ

2524

40

นาทับ

พระครูสุเขตศาสนคุณ

นาเจริญ

นาทับ

จะนะ

2524

41

จะโหนง

พระครูธีรสุตคุณ

ขุนทอง

จะโหนง

จะนะ

2524

42

ท่าหมอไทร

พระอนุชิต  อติสโย

ช้างคลอด

ท่าหมอไทร

จะนะ

2524

43

สะพานไม้แก่น

พระครูวิศิษฎ์สารธรรม

สะพานไม้แก่น

สะพานไม้แก่น

จะนะ

2524

44

คู

พระครูเกษมโชติวัฒน์

มัชฌิมาเขต

คู

จะนะ

2524

45

เกาะใหญ่

พระครูวิจิตรสาธุรส

เกาะใหญ่

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

2523

46

ชุมชนกระแสสินธุ์

พระมหามนัส  คุณธมฺโม

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

2523

47

สทิงหม้อ

พระครูปัญญาวรกิจ

โลการาม

สทิ้งหม้อ

สินหนคร

2523

48

วัดขนุน

พระครูประโชติกิตติสาร

วาส

วัดขนุน

สินหนคร

2523

49

หัวเขา

พระครูปริยัติกิจจาภิรมย์

เขาน้อย

หัวเขา

สินหนคร

2523

50

บางกล่ำ

พระครูประกิตศาสนการ

บางหยี

บางกล่ำ

บางกล่ำ

2523

51

ท่าช้าง

พระครูขันติธรรมานุยุต

เนินพิชัย

ท่าช้าง

บางกล่ำ

2523

52

บ้านหาร

พระครูโพธิสุตรักษ์

ศาลาโพธิ์

บ้านหาร

บางกล่ำ

2524

53

นาหม่อม

พระมหากิตติภัทร สิริธมฺโม

นาหม่อม

นาหม่อม

นาหม่อม

2524

54

นาทวี

พระครูโชตยาธิคุณ

ในวัง

นาทวี

นาทวี

2540

55

ท่าประดู่

พระครูสุวัฒนาภรณ์

นาทวี

นาทวี

นาทวี

2542

56

คลองทราย

พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร

ลำชิง

คลองทราย

นาทวี

2542

57

คลองกวาง

พระครูโอภาสวุฒิคุณ

นาปรังประชาราม

คลองกวาง

นาทวี

2542

58

สะท้อน

พระครูสุธรรมานุรักษ์

สะท้อน

สะท้อน

นาทวี

2542

59

ทับช้าง

พระครูโชติปัญญาโสภณ

ทับช้าง

ทับช้าง

นาทวี

2542

60

ท่าม่วง

พระครูสุเทพธรรมโชติ

นิคมเทพา

ทับม่วง

เทพา

2549

61

ลำไพล

พระครูวีรธรรมวัตร

ปริก

ลำไพล

เทพา

2552

62

คลองหอยโข่ง

พระครูพิริยมงคล

เลียบ

คลองหลา

คลองหอยโข่ง

2523

63

คูหา

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ

คูหา

คูหา

สะบ้าย้อย

2525

64

สะบ้าย้อย

พระครูไพศาลอรรถกิจ

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

2525

65

บ้านไร่

พระปลัดพิชัย  อตฺถกาโม (มรณภาพ)

พุทธฤทธิ์วนาราม

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

2532

66

กำแพงเพชร

พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์

ใหม่ทุ่งคา

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

2523