เอกสารประกอบการยื่นคำขอ จัดเรียงเอกสารตามลำดับ

 1. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ติดแบบขออนุญาต และให้เจ้าอาวาสเช็นชื่อกำกับตรงรูปถ่ายของผู้ขออนุญาตเดินทางแล้วขีดคร่อมใต้ลายเช็น)
 2. สำเนาหนังสือสุทธิต้องประกอบด้วย
  1. หน้ารูปถ่าย
  2. หน้าสถานะเดิม
  3. หน้าบรรพชาหรือหน้าอุปสมบท
  4. หน้าสังกัดวัดหรือหน้าย้ายและรับเข้าสังกัดวัด
  5. หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
 4. สำเนาใบตราตั้ง สำเนาเอกสาร การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณี ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น ๆ)
 5. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง