ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ สามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตรเขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
  2. ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
  4. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

ในจังหวัดสงขลาหาซื้อแบบคำขอ ศตภ. ได้ที่ ร้านไพจิตต์พาณิชย์  ถ.ชีวานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ โทร.074-243 785 ราคาประมาณชุดละ 400-500 บาท
GPS 7.009396, 100.469153

ตรวจสอบผลการพิจารณา