พระอุปัชฌาย์ฝ่ายมหานิกาย
ที่ ชื่อ - ฉายา ตำแหน่ง วัด ตำบล อำเภอ
พระเทพสุธรรมญาณ ทป.จภ.๑๘ ชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา
พระเทพญาณโมลี ทป.จภ.๑๘ ทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
พระพิศาลสิกขกิจ ทป.จจ.สงขลา แจ้ง บ่อยาง เมืองสงขลา
พระโสภณวราภรณ์ รจจ.สงขลา โพธิ์ปฐมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
พระครูวิรัตธรรมโชติ จอ.เมืองสงขลา แหลมทราย บ่อยาง เมืองสงขลา
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ รจอ.เมืองสงขลา ทุ่งหวังใน ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
พระครูประภัศรธรรมวิธาน ทป.จต.ม่วงงาม สระเกษ บ่อยาง เมืองสงขลา
พระครูกิตติธรรมานุกูล ทป.จต.พะวง บางดาน พะวง เมืองสงขลา
พระครูอาทรปริยัติกิจ จต.บ่อยาง เขต  ๒ ชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา
๑๐ พระครูประคุณกิจจานุยุต จต.บ่อยาง เขต ๓ โพธิ์ปฐมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
๑๑ พระครูวาทีธรรมวิภัช รจต.พะวง แหลมพ้อ เกาะยอ เมืองสงขลา
๑๒ พระครูมุนีวงศานุวัตร เจ้าอาวาส แหลมทราย บ่อยาง เมืองสงขลา
๑๓ พระสิริพัฒโนดม จอ.กระแสสินธุ์ เอก เชิงแส กระแสสินธุ์
๑๔ พระครูศรีรัตนาธาร จต.กิตติมศักดิ์ รัตนาราม เชิงแส กระแสสินธุ์
๑๕ พระมหามานพ  ปภสฺสโร จต.เชิงแส เชิงแสกลาง เชิงแส กระแสสินธุ์
๑๖ พระครูโสภณคณาภิบาล จอ.คลองหอยโข่ง โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่
๑๗ พระครูสิทธิสุตากร จต.คลองหอยโข่ง เลียบ คลองหลา คลองหอยโข่
๑๘ พระครูสุตรัตนคุณ จต.ทุ่งลาน ปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่
๑๙ พระครูสิริธรรมาภินันท์ ทป.จต.ควนโส ปากจ่า ควนโส ควนเนียง
๒๐ พระครูโพธิธรรมญาณ จต.ควนเนียง โพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
๒๑ พระปลัดบุญคง  เหมวณฺโณ จต.ควนโส ปากจ่า ควนโส ควนเนียง
๒๒ พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ จอ.กิตติมศักดิ์ กาญจนาวาส บ้านนา จะนะ
๒๓ พระครูธีรสุตคุณ จอ.จะนะ ขุนทอง จะโหนง จะนะ
๒๔ พระครูสุเขตศาสนคุณ ทป.จต.จะโหนง นาเจริญ นาทับ จะนะ
๒๕ พระครูวิศิษฎ์สารธรรม จต.สะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
๒๖ พระครูประภัสสรปัญญาคุณ จต.จะโหนง ทุ่งแนะ คลองเปียะ จะนะ
๒๗ พระครูสุเทพธรรมโชติ ทป.จอ.เทพา นิคมเทพา ท่าม่วง เทพา
๒๘ พระครูภัทรคุณาภรณ์ จอ.เทพา สุริยาราม เทพา เทพา
๒๙ พระครูเมตตาธรรมรัต จต.ลำไพล-ท่าม่วง สุริยาราม เทพา เทพา
๓๐ พระครูวรคุณโสภณ จต.วังใหญ่ วังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
๓๑ พะครูโสภิตกิตติวัฒน์ จต.เทพา ควนหมาก เทพา เทพา
๓๒ พระครูสิริจันทโชติ จอ.นาทวี เขตตาราม ท่าประดู่ นาทวี
๓๓ พระครูโชตยาธิคุณ จล.วัดในวัง ในวัง นาทวี นาทวี
๓๔ พระครูโอภาสวุฒิคุณ จต.คลองทราย นาปรังประชาราม คลองกวาง นาทวี
๓๕ พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร จต.ท่าประดู ลำชิง คลองทราย นาทวี
๓๖ พระมหาวิชิต  ฐิตธมฺโม รจจ.สงขลา ป่ากอสุวรรณาราม นาหม่อม นาหม่อม
๓๗ พระมหากิตติพัฒน์  สิริธมฺโม จอ.นาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม
๓๘ พระครูกิตติปริยัติสุนทร จต.ทุ่งขมิ้น แม่เปียะ คลองหรั่ง นาหม่อม
๓๙ พระครูสวุรรณธรรมรักขิต จต.นาหม่อม ป่ากอสุวรรณาราม นาหม่อม นาหม่อม
๔๐ พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ทป.จอ.บางกล่ำ ท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ
๔๑ พระครูประกิตศาสนการ รก.จอ.บางกล่ำ บางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ
๔๒ พระครูโพธิสุตรักษ์ จต.แม่ทอม ศาลาโพธิ์ บ้านหาร บางกล่ำ
๔๓ พระครูสถิตสุตพจน์ รจต.บางลก่ำ คงคาเลียบ ท่าช้าง บางกล่ำ
๔๔ พระครูศรีคณาภิรักษ์ จอ.ระโนด ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
๔๕ พระครูฉันทวรากร จต.กิตตมศักดิ์ สิกขาราม คลองแดน ระโนด
๔๖ พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์ ทป.จต.ท่าบอน ท่าบอน ท่าบอน ระโนด
๔๗ พระครูสุมณฑ์กิตติสาร จต.กิตตมศักดิ์ ตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด
๔๘ พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์ จต.ระโนด เขต ๑ เฉียงพง ระโนด ระโนด
๔๙ พระครูปริยัติสิกขการ จต.ระวะ ใหญ่ ระวะ ระโนด
๕๐ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ จอ.รัตภูมิ ใหม่ทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ
๕๑ พระครูรัตนธรรมวงศ์ เจ้าอาวาส รัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ
๕๒ พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ จต.ท่าชะม่วง เขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
๕๓ พระครูปริยัติธรรรมวิธาน จต.ควนรู ไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
๕๔ พระครูสิริญาณวิมล จต.คูหาใต้ เกาะบกรัตนาราม ควนรู รัตภูมิ
๕๕ พระมหาไพรัตน์  ธมฺมโชโต จต.กำแพงเพชร ธรรมาวาส กำแพงเพชร รัตภูมิ
๕๖ พระสิริธรรมมงคล ทป.จอ.สทิงพระ จะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
๕๗ พระครูภัทรกิจจานุยุต จอ.สทิงพระ จะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
๕๘ พระครูปุญญาพิศาล รจอ.สทิงพระ พะโคะ ชุมพล สทิงพระ
๕๙ พระครูบุญญเดชาภิวัฒน์ ทป.จต.คูขุด เขต ๒ คลองรี คลองรี สทิงพระ
๖๐ พระครูจุมพลวรพินิจ เจ้าอาวาส ชุมพล ชุมพล สทิงพระ
๖๑ พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์ จต.คูขุด คูขุด คูขุด สทิงพระ
๖๒ พระครูสุทธิธรรมวาที จต.คลองรี ประดู่หอม คลองรี สทิงพระ
๖๓ พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ จต.วัดจันทร์ บ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ
๖๔ พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ จต.สนามชัย สนามไชย สนามชัย สทิงพระ
๖๕ พระครูนันทสารกิจ จต.จะทิ้งพระ ประเจียก สนามชัย สทิงพระ
๖๖ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ จอ.สะเดา ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา
๖๗ พระครูประโชติกิจโกศล จต.ปริก หัวถนน ปริก สะเดา
๖๘ พระครูสุนทรธรรมานุกิจ จอ.สะบ้าย้อย คูหา คูหา สะบ้าย้อย
๖๙ พระวิสุทธาจารคุณ ทป.จอ.สิงหนคร โลการาม สทิงหม้อ สิงหนคร
๗๐ พระมหาบุญทิพย์  กิตฺติโสภโณ จอ.สิงหนคร ธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร
๗๑ พระครูปริยัติกิจจาภิรม รจอ.สิงหนคร เขาน้อย หัวเขา สิงหนคร
๗๒ พระครูโสภณภัทรธรรม ทป.จต.ป่าขาด บ่อทราย ปากรอ สิงหนคร
๗๓ พระครูไพบูลกัลยาณวัตร จต.ทำนบ สลักป่าเก่า ชิงโค สิงหนคร
๗๔ พระครูกิตติธราภรณ์ จต.ชิงโค เขต ๑ เลียบ ชิงโค สิงหนคร
๗๕ พระครูสุวัฒนธรรมคุณ จต.ชิงโค เขต ๒ บ่อสระ ชิงโค สิงหนคร
๗๖ พระครูสิริเมตตาภรณ์ จต.สทิงหม้อ สลักป่าใหม่ ชิงโค สิงหนคร
๗๗ พระครูประโชติกิตติสาร จต.วัดขนุน วาส วัดขนุน สิงหนคร
๗๘ พระธรรมวงศาจารย์ ทป.จภ.๑๘ โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
๗๙ พระราชวรเวที จจ.สงขลา โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๐ พระครูวรคณานุกูล ทป.จอ.หาดใหญ่ หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๑ พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร ทป.จอ.หาดใหญ่ หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๒ พระครูสมานคุณารักษ์ จอ.หาดใหญ่ โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๓ พระครูอุทัยธรรมธาดา รจอ.หาดใหญ่ ม่วงค่อม หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๔ พระครูวิมลปริยัติสุนทร จต.หาดใหญ่ เขต ๒ หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๕ พระครูสุเมตสุตคุณ จต.ควนลัง มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่
๘๖ พระครูพิพัฒนโชติ จต.คูเต่า ดอน คูเต่า หาดใหญ่
๘๗ พระครูชยุตสุตคุณ จต.ท่าข้าม ท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
๘๘ พระครูศรีธรรมคุณากร จต.ศีรษะคีรี ศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
๘๙ พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร จต.พะตง ทุ่งลุง พะตง หาดใหญ่
๙๐ พระครูสุนทรสุตาภรณ์ จต.บานพรุ ชินวงศ์ประดิษฐ์ บ้านพรุ หาดใหญ่
๙๑ พระครูโสภณคุณาทร เจ้าอาวาส คลองเปล คองหงส์ หาดใหญ่
๙๒ พระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาส มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่