พระอุปัชฌาย์ฝ่ายธรรมยุต
ที่ ชื่อ - ฉายา ตำแหน่ง วัด ตำบล อำเภอ
พระราชศีลสังวร เจ้าอาวาส วัดมัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
พระสุทธิสารสธี จจ.สงขลา-สตูล (ธ) วัดดอนรัก บ่อยาง เมืองสงขลา
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร จอ.เมือง (ธ) วัดมัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
พระครูวิจิตรศีลาจาร จอ.สิหนคร (ธ) วัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
พระครูพิพัฒน์สิริชัย จอ.สทิงพระ-นาหม่อม-รัตภูมิ (ธ)
วัดผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ
พระครูศาสนการโกวิท จอ.ระโนด (ธ) วัดจาก ระโนด ระโนด
พระครูโสภณศีลาวัตร เจ้าอาวาส วัดควนมิตร คลองเปี๊ยะ จะนะ
พระครูสุภัทรธรรมากร จอ.หาดใหญ่-สะเดา (ธ) วัดพระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่
พระครูสิริญาณวิมล จอ.จะนะ (ธ) วัดน้ำขาวนอก คลองเปี๊ยะ จะนะ
๑๐ พระครูสุพัฒน์สมาจาร เจ้าอาวาส วัดภูตบรรพรต ชะแล้ สิงหนคร