อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 62 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 03:36

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชายไทยได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมโดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดระเบียบการรับสมัครไว้ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหรืออำเภอที่จะบวช และมีหลักฐาน มีอาชีพชอบธรรม หรือแม้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอื่น แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นคนมีหลักฐาน มีอาชีพชอบธรรม มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่คนจรจัด  
๑.๒ อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์  ไม่เกิน ๖๕ ปี
๑.๒ เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
๑.๓ มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
๑.๕ เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ สามารถบำเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ
๑.๖ มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย
๑.๗ เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเองและถูกต้องไม่วิบัติ
๑.๘ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มติที่ ๘/๒๕๖๒

ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่
: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
: วัดมหัตตมังคลาราม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   

สถานที่ยื่นใบสมัคร
: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
: วัดมหัตตมังคลาราม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๙ รูป ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อุปสมบทวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบการรับสมัคร

ใบสมัครโครงการฯ

มติคณะรัฐมนตรีฯ ไม่ถือเป็นวันลา

กำหนดการ

LAST_UPDATED2