การตรวจสอบประวัติผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนการขอบรรพชาอุปสมบท

ให้ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบทติดต่อเจ้าอาวาส หรือ พระอุปัชฌาย์ พร้อมใบสมัครบรรพชาอุปสมบท และเอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
หลักการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

- พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องผ่านการตรวจสารเสพติด ตรวจโรคติดต่อร้ายแรง และรับรองผลการตรวจฯ จากโรงพยาบาลของรัฐ
- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองท้องที่ (นายอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอำนาจในการรับรองบุคคล) ในใบขอบรรพชาอุปสมบท
- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องได้รับการรับรองประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การตรวจสอบประวัติ

1) ให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้ตรวจประวัติบุคคลผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท
2) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ประสานกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3) เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบประวัติบุคคลแล้ว แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ทราบ เพื่อจะได้แจ้งผลการตรวจประวัติบุคคลให้เจ้าอาวาส หรือ พระอุปัชฌาย์ ทราบต่อไป

เอกสารที่ใช้ยื่นขอตรวจสอบประวัดิ

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2) หนังสือขอตรวจสอบประวัติถีง พศจ.สงขลา 1 ชุด