คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสะบ้าย้อย
1 วัดบ้านไร่(ร้าง) 213
2 วัดกุหร่า(ร้าง) 918
3 วัดบ้านซาว(ร้าง) 228