คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสะบ้าย้อย
1 วัดบ้านไร่(ร้าง) 105
2 วัดกุหร่า(ร้าง) 491
3 วัดบ้านซาว(ร้าง) 125