อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 268
2 วัดสำโรง(ร้าง) 269
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 413
4 วัดพังบัว(ร้าง) 604
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 871
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 530