คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 120
2 วัดสำโรง(ร้าง) 168
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 193
4 วัดพังบัว(ร้าง) 329
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 391
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 252