คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 170
2 วัดสำโรง(ร้าง) 206
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 300
4 วัดพังบัว(ร้าง) 452
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 545
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 344