คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 253
2 วัดสำโรง(ร้าง) 253
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 393
4 วัดพังบัว(ร้าง) 560
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 794
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 456