คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 153
2 วัดสำโรง(ร้าง) 200
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 275
4 วัดพังบัว(ร้าง) 416
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 515
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 315