อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 285
2 วัดสำโรง(ร้าง) 286
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 440
4 วัดพังบัว(ร้าง) 656
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 933
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 579