คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 128
2 วัดสำโรง(ร้าง) 181
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 223
4 วัดพังบัว(ร้าง) 364
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 435
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 287