คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 185
2 วัดสำโรง(ร้าง) 217
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 316
4 วัดพังบัว(ร้าง) 476
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 592
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 367