คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 106
2 วัดสำโรง(ร้าง) 150
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 160
4 วัดพังบัว(ร้าง) 286
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 318
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 225