อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 302
2 วัดสำโรง(ร้าง) 298
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 457
4 วัดพังบัว(ร้าง) 686
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 979
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 624