คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 254
2 วัดสำโรง(ร้าง) 256
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 397
4 วัดพังบัว(ร้าง) 574
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 806
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 472