อำเภอสิงหนคร
1 วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง) 290
2 วัดสำโรง(ร้าง) 288
3 วัดมะม่วงหวาน(ร้าง) 446
4 วัดพังบัว(ร้าง) 665
5 วัดศิริวรรณาวาส(ร้าง) 952
6 วัดป่าขวาง(ร้าง) 599