อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 120
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 375
3 วัดโรง (ร้าง) 158
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 823
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 411
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 338