คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 115
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 334
3 วัดโรง (ร้าง) 154
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 736
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 375
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 319