คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 89
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 254
3 วัดโรง (ร้าง) 116
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 531
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 309
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 256