อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 135
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 414
3 วัดโรง (ร้าง) 181
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 870
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 442
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 364