คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 72
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 137
3 วัดโรง (ร้าง) 63
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 263
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 200
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 170