คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 78
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 164
3 วัดโรง (ร้าง) 85
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 344
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 217
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 192