คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 96
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 267
3 วัดโรง (ร้าง) 128
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 565
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 328
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 275