คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 81
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 241
3 วัดโรง (ร้าง) 110
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 436
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 296
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 237