อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 147
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 459
3 วัดโรง (ร้าง) 189
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 896
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 472
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 383