คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 57
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 111
3 วัดโรง (ร้าง) 52
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 192
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 154
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 148