คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 116
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 347
3 วัดโรง (ร้าง) 155
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 752
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 392
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 321