อำเภอกระแสสินธ์ุ
1 วัดโคกเลียบ (ร้าง) 138
2 วัดกาหรำ (ร้าง) 424
3 วัดโรง (ร้าง) 182
4 วัดสูงเกาะใหญ่ (ร้าง) 882
5 วัดสูงทุ่งบัว (ร้าง) 448
6 วัดเกาะแกง (ร้าง) 372