การเดินทางไปต่างประเทศ

ระเบียบมหาเถรสมาคม
กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗”
ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๐๗

อ่านเพิ่มเติม...
 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ จัดเรียงเอกสารตามลำดับ

 1. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ติดแบบขออนุญาต และให้เจ้าอาวาสเช็นชื่อกำกับตรงรูปถ่ายของผู้ขออนุญาตเดินทางแล้วขีดคร่อมใต้ลายเช็น)
 2. สำเนาหนังสือสุทธิต้องประกอบด้วย
  1. หน้ารูปถ่าย
  2. หน้าสถานะเดิม
  3. หน้าบรรพชาหรือหน้าอุปสมบท
  4. หน้าสังกัดวัดหรือหน้าย้ายและรับเข้าสังกัดวัด
  5. หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
 4. สำเนาใบตราตั้ง สำเนาเอกสาร การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณี ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น ๆ)
 5. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง
 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ สามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตรเขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
 2. ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
 4. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

ในจังหวัดสงขลาหาซื้อแบบคำขอ ศตภ. ได้ที่ ร้านไพจิตต์พาณิชย์  ถ.ชีวานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ โทร.074-243 785 ราคาประมาณชุดละ 400-500 บาท
GPS 7.009396, 100.469153

ตรวจสอบผลการพิจารณา