วิสัยทัศน์

  • พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง สามารถนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสุข
 

พันธกิจ

  • ทำนุ บำรุง ดูแล ให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง
 

ยุทธศาสตร์

  1. การทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  2. การนำหลักธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม
 

กลยุทธ์

  1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์
  2. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา
  5. จัดการศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนา