วัดพระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส

พระอารามหลวง(วัดกลาง) สังกัดปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สำคัญ ของเมืองสงขลา ตั้งอยู่ ที่ถนนไทรบุรี ใจกลางเมืองสงขลา มีอายุ มากกว่า ๔๐๐ ปี แต่เดิมชื่อ วัดยาย ศรีจันทร์ ต่อมามีการสร้าง วัดเลียบ และ วัดโพธ์ ขึ้นมาขนาบทั้ง ๒ ข้าง ชาวสงขลา จึงเรียก วัดยายศรีจันทร์ ว่า " วัดกลาง " มาจนถึงทุกวันนี้ และต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น ภาษาบาลีว่า  "วัดมัชฌิมาวาส" โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโร รส เมื่อครั้ง เสด็จเมืองสงขลา พ.ศ. 2431

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดชัยมงคล

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่ที่พระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชา ของชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง วัดชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญและสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์กระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดชัยมงคล จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และคุณคณิศร แสงรัตน์ (อดีตพระครูประภัสสรวินัยกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล)


อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดโพธิ์ปฐมาวาส

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ถนนไทรบุรี  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง มีผู้สันนิษฐานต่อกันมาว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ บริเวณที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่าสถานที่ค้าโภค์ (หมายถึงตลาดนัด) แต่เดิมจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดโภค์” ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ปฐมาวาส” ในสมัยพระครูสังฆโศภนเป็นเจ้าอาวาส กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ และได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ.๒๕๔๖

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดโคกสมานคุณ

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เรียกกันว่า “วัดโคกเสม็ดชุน” ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ประมาณ ๑ กิโลเมตร ทางการได้จัดขึ้นทะเบียนผนวกไว้กับที่ดินราชพัสดุ (สถานที่ราชพัสดุ คือบริเวณบ้านพักตำรวจภูธรและสถานีตำรวจภูธร และที่ตั้งห้องสมุดประชาชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่พักคนงานเทศบาลนครหาดใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดในวัง

พระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บ้านนาทวี หมู่ที่ 1 ถนนต่างตานุสรณ์  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบริมคลองนาทวี  มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ พระอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไชย ภ.ป.ร. ขึ้น ประดิษฐานไว้ที่หน้าวัด ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้เนื้อแข็ง

อ่านเพิ่มเติม...