วัดและที่พักสงฆ์

การขอพระราชทานวิงสุงคามสีมา

 

การขอเช่าที่ธรณีสงฆ์
เอกสารประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด