โครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

 
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพลักดัน ให้จังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาให้ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งมีพี่น้องชาวสยาม ประชาชนชาวมาเลย์และชาวสิงคโปร์ที่เลื่อมใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนี่ยวแน่น

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดสงขลา  และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์

 
สถานที่ตั้ง

ทุ่งป่าเสม็ดงาม หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ  117 ไร่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งอนุมัติให้จังหวัดสงขลา เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

GPS.7.127725, 100.550583

 
งบประมาณก่อสร้าง

1. งบพัฒนาจังหวัดสงขลา
2. งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้

1. โครงการก่อสร้างอาคารสังเวชนียสถานตำบลปฐมเทศนาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
งบประมาณ 28,888,886 บาท
ผู้รับจ้าง  หจก.ตราดโยธาการ   ระยะเวลา  31 มีนาคม 59 - 21 กันยายน 60

2. โครงการก่อสร้างลานประกอบพิธีทางศาสนาและขุดสระน้ำพร้อมทางเท้า
งบประมาณ 16,690,000 บาท
ผู้รับจ้าง  หจก.กระแสสินธุ์คอนตรัคชั่น  ระยะเวลา 27 ธันวาคม 59 - 21 เมษายน 60

3. โครงการก่อสร้างสังเวชนียสถานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น
งบประมาณ 35,000,000 บาท
ผู้รับจ้าง  หจก.ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007  ระยะเวลา 29 ธันวาคม 59 - 20 สิงหาคม 61

4. โครงการก่อสร้างลานประกอบพิธีทางศาสนาและสระน้ำ
งบประมาณ 3,189,000 บาท
ผู้รับจ้าง  หจก.ต.พัฒโนเอ็นจิเนี่ยริ่ง ระยะเวลา 29 มีนาคม 61 - 24 กันยายน 61

พุทธมณฑลจังหวัดสงขลาไม่มีสถานะเป็นวัด
ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่รับเงินบริจาค
องค์พระประธานตำบลปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 7.5 เมตร คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้าง