การตรวจสอบประวัติผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนการขอบรรพชาอุปสมบท

ให้ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบทติดต่อเจ้าอาวาส หรือ พระอุปัชฌาย์ พร้อมใบสมัครบรรพชาอุปสมบท และเอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
หลักการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

- พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องผ่านการตรวจสารเสพติด ตรวจโรคติดต่อร้ายแรง และรับรองผลการตรวจฯ จากโรงพยาบาลของรัฐ
- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองท้องที่ (นายอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอำนาจในการรับรองบุคคล) ในใบขอบรรพชาอุปสมบท
- ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ต้องได้รับการรับรองประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ข้อห้าม ข้อควรปฎิบัติของชาวพุทธ

ภาพ Infographic 3 ภาษา คลิกขวา (Save image as) เพื่อบันทึกภาพขนาดต้นฉบับ

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมาร์ทการ์ด

การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

  1. พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนวัดที่สังกัดหรือพำนักอยู่ให้ถูกต้อง
  2. พระภิกษุ สามเณร ที่จะกรอกข้อมูลต้องมีพรรษา 1 พรรษาขึ้นไป (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)
  3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลประวัติพระภิกษุ สามเณร ดังนี้
  • ให้พระภิกษุ สามเณร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร (แบบ 001/2560) ทุกรูป
  • ให้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร และบันทึกลงในไฟล์ Excel ของคณะสงฆ์ ให้ได้ร้อยละ 50 ของพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
  • หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 61 ให้พระภิกษุ สามเณร บันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel ของคณะสงฆ์ให้ครบทุกรูป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
  • เมื่อพระภิกษุ สามเณรรูปใด มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ให้ดำเนินการตามข้อ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.buddhism4.com/