โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา     

จังหวัดสงขลา กลุ่มที่ 2  และ กลุ่มที่ 14

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน ม. ต้น

จำนวนนักเรียน ม. ปลาย

รวม

นักเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

อยู่

ประจำ

ไป-กลับ

1

วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

4

3

8

15

-

-

-

-

15

2

13

2

มหาปัญญา

19

12

13

44

5

2

-

7

51

26

25

3

แสงทองวิทยาธรรม

19

13

14

46

10

8

12

30

76

9

67

4

หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

39

31

13

83

-

-

-

-

83

16

67

5

พุทธวิทยา

19

34

24

77

4

-

5

9

86

3

83

 

รวมทั้งสิ้น

100

93

72

265

19

10

17

46

311

56

255

 


 

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

รวม

ครูประจำ

ครูพิเศษ

เจ้าหน้าที่

พระภิกษุ

คฤหัสถ์

พระ ภิกษุ

คฤหัสถ์

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

1

วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

1

1

1

3

-

-

-

-

3

-

1

-

2

2

2

-

2

2

มหาปัญญา

1

1

1

3

1

1

-

2

5

2

2

2

-

-

-

-

1

3

แสงทองวิทยาธรรม

1

1

1

3

1

1

1

3

6

-

1

3

4

3

3

4

1

4

หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

1

1

1

3

-

-

-

-

3

-

-

3

2

1

2

2

3

5

พุทธวิทยา

1

1

1

3

1

-

1

2

5

-

2

-

3

2

-

2

-

 

รวมทั้งสิ้น

5

5

5

15

2

2

1

7

22

2

6

8

11

8

7

8

7