แบบฟอร์มที่ต้องใช้เพื่อขอตรวจประวัติบุคคลผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอตรวจประวัติบุคคลผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา มีดังนี้

      1. หนังสือแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาจากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ เพื่อขอให้ตรวจประวัติบุคคลผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 1 ชุด

      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 1 ชุด

      3.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด

      4. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล จำนวน 1 ชุด

หรือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ออนไลน์ คลิกที่ลิงก์ https://www.crd-check.com/bg/landing


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มที่ต้องใช้เพื่อขอตรวจประวัติบุคคล.pdf |
แบบประเมินความเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วส่งให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์เพื่อตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,769